STATUT KLUBA LJUBITELJEV EVROVIZIJSKE POPEVKE OGAE SLOVENIJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov.

2. člen

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija preneha s svojim delovanjem po volji članov, s spojitvijo z drugimi klubi, s pripojitvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu. Društvo sprejme sklep o prenehanju društva z dvotretjinsko večino.
Po prenehanju delovanja društva se premoženje društva po poravnavi vseh obveznosti prenese na sorodno društvo, ustanovljeno na podlagi Zdru, če takega društva, ni se premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

3. člen

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti.

4. člen

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija samostojno določi namen in cilje, dejavnost ter način delovanja, ki so opisani v nadaljevanju statuta.

5. člen

Vsakdo, ki v tekočem koledarskem letu dopolni 18 let, ima možnost postati član in delovati v društvu pod enakimi pogoji.

6. člen

Tujec lahko postane član kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija pod enakimi pogoji.

7. člen

Delo kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija je javno. O dejavnostih kluba se člane kluba obvešča z elektronsko pošto in internim glasilom, širša javnost pa bo obveščena na spletnih straneh kluba. Za zagotavljanje javnosti članom in širši javnosti je odgovoren predsednik društva.

8. člen

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija ima svoj žig, v katerem je izpisano celotno ime.

II. DELOVANJE KLUBA LJUBITELJEV EVROVIZIJSKE POPEVKE OGAE SLOVENIJA

Ime in sedež društva

9. člen

Originalno in polno ime društva se glasi »Klub ljubiteljev Evrovizijske popevke OGAE Slovenija« ali krajše »Klub OGAE Slovenija«.

Sedež društva se nahaja v Ljubljani, Rimska cesta 22a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Sedež se lahko prestavi v drug kraj v Sloveniji, če se s tem strinja večina v občnem zboru društva.

Namen in naloge društva

10. člen

Namen društva je združevanje ljubiteljev evrovizijskih festivalov, udeleževati se raznih koncertov, tako slovenskih kot tujih, omogočiti članom društva pravico do glasovanj in izbora slovenskih predstavnikov ter udeleževanja članov na festivalih in koncertih.

11. člen

Naloge društva:
- sodelovanje in morebiti pomoč pri izvedbi slovenskega izbora za pesem Evrovizije (EMA);
- sodelovanje z nacionalno Radiotelevizijo Slovenija (razvedrilni program) o informiranju glede izbora za Grand Prix Eurovision ( Eurosong );
- organiziranje izbora slovenskega predstavnika za »Second chance Contest« ter glasovanje članov društva pri izboru;
- organiziranje izbora slovenskega predstavnika za »OGAE Song Contest« ter glasovanje članov društva pri izboru;
- organiziranje izbora slovenskega predstavnika za "Video Song Contest" ter glasovanje članov društva pri izboru;
- organiziranje glasovanja za tekmovanje "World Song Festival";
- promocija slovenske glasbe in izvajalcev preko meja Republike Slovenije v skladu z veljavnimi predpisi;
- morebitna udeležba na nacionalnih izborih drugih držav sodelujočih na Eurosongu;
- organizacija večdnevnega družabnega srečanja članov društva, ljubiteljev glasbe, ki niso člani društva ter povabljenih gostov iz tujine, ki so člani OGAE klubov širom sveta enkrat letno.

III. SECOND CHANCE CONTEST (SCC)

12. člen

Izbor slovenske pesmi za SCC se v društvu izvede le v tistem letu, ko ima Slovenija pravico do nastopa na Eurosong in ko ima Slovenija svoj nacionalni izbor (EMA) s televizijskim prenosom, na katerem je izbran predstavnik za Eurosong.
Vsak član društva ima pravico sodelovati pri izboru slovenskega predstavnika za SCC. Izbira se med vsemi pesmimi, ki so sodelovale na nacionalnem izboru, izvzeta je le zmagovalka EME. Zadnji rok za izbor slovenskega predstavnika za SCC je prvi april (1. 4.). Zbiranje glasovnic in seštevanje glasov izvede član vodstva.
Zmagovalno pesem nato generalni sekretar predstavi državi, ki gosti v tistem letu SCC. Datum izvedbe glasovanja je odvisen od organizatorja SCC.
V primeru zmage Slovenije na SCC, se v Sloveniji v naslednjem letu organizira tekmovanje za SCC. O organizaciji le-tega se člani društva dogovorijo na izrednem sestanku.

IV. OGAE SONG CONTEST (OGAE SC)

13. člen

To je tekmovanje pesmi, ki jih izberejo klubi OGAE po vsej Evropi in poteka enkrat letno. Organizira ga država, katere pesem je prejšnje leto zmagala na OGAE SC.
Slovenski izbor za OGAE SC poteka v dveh polfinalnih izborih. Glasovanje (po principu evrovizijskega festivala) za prvi polfinalni izbor se prične po predstavitvi pesmi v mesecu decembru in se zaključi 31. januarja naslednje leto. Glasovanje za drugi polfinalni izbor traja v mesecu juniju. V finale se uvrsti po 6 najboljših skladb iz vsakega polfinala. Glasovanje za slovenski izbor OGAE SC se zaključi 15. septembra. Glasovnice sprejema in obdeluje član vodstva društva. Zmagovalno pesem sporoči član vodstva društva v državo, ki tekmovanje organizira. Prav tako je predsednik slovenske žirije za OGAE SC.

V. VIDEO SONG CONTEST & WORLD SONG CONTEST

14. člen

Video Song Contest je tekmovanje pesmi v državi, kjer je poudarek bolj na izgledu videa in ne pesmi, ostali postopek je isti kot za OGAE Song Contest.

15. člen

World Song Contest je tekmovanje pesmi po nacionalnem izboru, vendar svetovnih razsežnosti. Pri izboru velja isti postopek kot za OGAE Song Contest.

VI. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA

16.člen

Včlanjevanje v društvo je prostovoljno. Član lahko postane oseba, ki v tekočem koledarskem letu dopolni osemnajst let. Vsak posameznik, ki se včlani v društvo, izpolni prijavnico in po odobritvi vodstva društva dobi status člana. Članarine v društvu ni, vsak posameznik postane član takrat, ko večina članov vodstva (najmanj dva od treh) glasuje za.
Član izstopi iz društva prostovoljno ali pa ga iz društva izključi vodstvo (z dvotretjinsko večino) na predlog disciplinske komisije, če deluje v nasprotju z interesi društva ali če se ne ravna po statutu društva.
Člani društva imajo pravico in dolžnosti predlagati in voliti organe društva, glasovati pri izboru slovenskega predstavnika za »Second Chance Contest«, »OGAE Song Contest«, »Video Song Contest« in »World Song Festival« ter biti predstavnik slovenske žirije pri zgoraj omenjenih tekmovanjih. Člani društva imajo pravico biti izvoljeni v organe društva.
Dolžnost članov je udeležba na rednih in izrednih sestankih društva.

VII. ORGANI DRUŠTVA

17. člen

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija ima naslednje organe:
- vodstvo ( predsednik društva, generalni sekretar, član vodstva)
- disciplinsko komisijo ( 3 člani )
- občni zbor

Naloge posameznih organov

18.člen

Občni zbor, katerega sestavljajo vsi člani društva, se sestaja vsaj enkrat letno. Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani občnega zbora prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom sestanka. Če ni posebej določeno, zadostuje za sprejem posameznega sklepa večina vseh navzočih članov zbora.
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj polovica članov društva. Če občni zbor ni sklepčen ob napovedani uri se skliče ponovno, lahko tudi za isti dan. Če občni zbor ob ponovnem sklicu ob napovedani uri ni sklepčen, prične z delom pol ure po napovedani uri začetka, po v vabilu predvidenem dnevnem redu. Sklepi so potrjeni z navadno večino prisotnih članov.
Občni zbor sklicuje predsednik društva.
Občni zbor voli vodstvo društva ter disciplinsko komisijo.
Občni zbor obravnava in sprejema spremembe tega akta.

Izredni občni zbor se skliče v primeru izrednih volitev. Izredni občni zbor skliče generalni sekretar društva. Odloča le o zadevi, za katero je sklican.

Naloge občnega zbora so:
- potrdijo izvolitev in razrešitev predsednika;
- potrdijo izvolitev in razrešitev disciplinske komisije;
- potrdijo izvolitev in razrešitev generalnega sekretarja;
- kot drugostopenjski organ odločajo o izključitvi članov iz društva;
- sprejema spremembe in dopolnitve statuta;
- sprejema finančni načrt društva;
- opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem ter nad organi društva.

19. člen

Vodstvo predstavlja izvršilni organ društva. Vodstvo je sklepčno ob prisotnosti vseh treh članov vodstva. Vodstvo ima redno sejo, ki jo skliče predsednik društva in izredno sejo, ki jo skliče generalni sekretar ali član vodstva. Če na začetku seje vodstvo ni sklepčno, se zasedanje odloži za 30 minut. Na sejah se odloča z dvotretjinsko večino. Na sejah vodi zapisnik generalni sekretar, ki ga na koncu podpišejo vsi člani vodstva.

Naloge vodstva so:
- odločajo o vključitvi članov v društvo;
- organizirajo družabna srečanja članov in gostov iz tujine;
- odloča o nepravilnostih v društvu in o tem poroča občnemu zboru.

20. člen

Naloge predsednika so:
- predstavlja in zastopa društvo znotraj in pred javnostjo;
- sklicuje in vodi zasedanje vodstva društva ter sestanke občnega zbora društva;
- dogovarja se z odgovornimi osebami na RTV SLO za sodelovanje pri projektu EMA in ogled same prireditve EMA ter možnost ogleda drugih festivalov na slovenskih tleh;
- dogovarja se z drugimi klubi za možnost ogleda tujih nacionalnih izborov za Eurosong;
- skrbi in nadzoruje izdajanje internega glasila, ki člane obvešča o novicah glede delovanja društva in vse kar je povezano z interesno dejavnostjo društva;
- zbira in vodi vso evidenco glasovanja za tekmovanja na glasbenih področjih (SC, SCC, WSC, WSF).

21. člen

Naloge generalnega sekretarja so:
- je namestnik predsednika in ob odsotnosti predsednika vodi sestanke društva;
- kontaktna oseba za stike z javnostjo;
- na sestankih vodi zapisnik, ki ga nato vodstvo podpiše;
- skrbi za komunikacijo s tujino in obvešča tuje klube o dogodkih v Sloveniji na glasbenem področju;
- redno odgovarja na elektronsko pošto, ki prihaja iz tujine;
- skrbi za sprejem in morebitno nastanitev članov tujih OGAE klubov, ki se predhodno najavijo na obisk v Slovenijo. Če je generalni sekretar upravičeno odsoten, le-ta obvesti predsednika, ki določi v tem primeru njegovega namestnika;
- zbira prijave članov za ogled EME in tujih predevrovizijskih izborov, prav tako zbira prijave za ostale festivale na Slovenskih tleh.

22. člen

Naloge člana vodstva so:
- sprejema in obdeluje glasovnice za Second Chance Contest;
- sprejema in obdeluje glasovnice za OGAE Song Contest;
- sprejema in obdeluje glasovnice za Video Song Contest;
- sprejema in obdeluje glasovnice za World Song Contest;
- odgovoren je za finančno materialno poslovanje društva.

23. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani. Disciplinska komisija je sklepčna, če so prisotni vsi njeni člani; odločajo z dvotretjinsko večino.
Naloge disciplinske komisije:
- nadzoruje pravilnosti v načinu dela v društvu (predsednika in ostalo vodstvo);
- ugotavlja nepravilnosti v društvu in o njih poroča vodstvu društva;
- ugotavlja kršitve statuta društva;
- odloča o izključitvi članov kot prvostopenjski organ.

Način volitev organov ter njihova mandatna doba oz. imenovanja in razrešitve

24. člen

Predsednika volijo člani za mandatno dobo 1 (eno) leto. Predsednika se voli na rednem sestanku občnega zbora društva vsaj 20 dni pred iztekom mandata. Na sestanku člani podajo imena kandidatov za predsednika (predloge). Volitve so nato tajne, vodi jih volilna komisija, ki jo določi vodstvo na tem sestanku. Predsednik postane tisti, ki zbere največ glasov od na sestanku prisotnih članov. V primeru neodločenega izida se tajne volitve ponovi, brez glasovanja predsednika.
Določena oseba je lahko predsednik neomejeno število mandatov. Volitve predsednika so lahko tudi pred iztekom mandata predsednika. V tem primeru gre za izredne volitve in nastopijo, če je predsedniku podana nezaupnica. Nezaupnico predsedniku lahko izdata 2 člana iz vodstva društva ali vsaj 5 članov društva. Nezaupnico se poda pisno vsem članom vodstva, v kateri so podani razlogi za izdajo nezaupnice ter podpisi članov, ki so nezaupnico izdali. V 14 dneh po vložitvi nezaupnice se skliče izredni sestanek občnega zbora, na katerem potekajo izredne volitve.
Člana vodstva, generalnega sekretarja in disciplinsko komisijo se voli na enak način kot predsednika. Funkcije so razrešeni v primeru, če sta za to dva od treh članov vodstva.

VIII. FINANCIRANJE DRUŠTVA

25. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- iz javnih sredstev in
- iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

26. člen

Sredstva, ki jih pridobi društvo za svojo dejavnost, se zbirajo na transakcijskem računu društva.
S temi sredstvi razpolaga izključno društvo OGAE Slovenija ob upoštevanju zakonitosti (davčni in drugi predpisi), v njegovem imenu pooblaščeni član vodstva.

IX. KONČNE DOLOČBE

Ta pravilnik društva začne veljati z dnem sprejetja na sestanku vodstva društva.

Ljubljana, 18.11.2003

Predsednik društva:
Miran Cvetko